Αναζήτηση
 Ποιότητα

Η εταιρία, μέσα από την πολυετή λειτουργία της, δίκαια έχει κερδίσει την φήμη εταιρείας κεραμοποιίας που παρέχει υψηλής ποιότητας προϊόντα και αξιόπιστες υπηρεσίες σύμφωνα πάντα με τις ελληνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές και νομοθεσίες.

Το νέο διοικητικό σχήμα αντιλαμβανόμενο τις σημερινές τάσεις εξέλιξης στο χώρο της κεραμικής τεχνολογίας σε συνδυασμό με την ανάγκη για προετοιμασία της επιχείρησης ενόψει της εφαρμογής των νέων ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών (ΕΝ 771-1, CE) προχώρησε στην πιστοποίηση της σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Από 17/08/2008 είναι πλέον υποχρεωτική και για την χώρα μας βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) Υπουργών Ανάπτυξης και ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 1557/Β-17.08.2007) η εφαρμογή της σήμανσης CE στα προϊόντα από άργιλο.

Από την 01/07/2013 έχει τεθεί σε ισχύ η οδηγία Νο305/2011 η οποία αντικαθιστά την 89/106/EEC και επιβάλλει ως συνοδευτικό έγγραφο κατά την πώληση των οπτοπλίνθων την Δήλωση Επιδόσεων (Declaration of Performance - DoP).

   


 

Πιστοποιητικά ISO 9001/2000 της εταιρίας 

Δείγμα συνοδευτικού εντύπου CΕ/DoP

 

Για την προβολή των παραπάνω αρχείων απαιτείται η εγκατάσταση του Adobe Reader